V roku 2004 sme založili Chartikano občianske združenie, ktoré bolo zaregistrované na Ministerstve  vnútra SR ako právnický subjekt. Cieľom činnosti občianskeho združenia CHARTIKANO je realizovať kultúrne, vzdelávacie, a prezentačné aktivity smerujúce k poznaniu a zachovaniu multikultúrnej spoločnosti, rozvoja a rešpektovania kultúrnej identity a rovnosti etnických, náboženských a sociálnych skupín a spoločenstiev žijúcich na Slovensku a v iných krajinách. Rovnako aj podpora sociálnej inklúzie, sociálneho podnikania, sociálnych inovácií a vytváranie pracovných príležitostí najmä pre nezamestnaných z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom združenia je aj rozvoj, zachovávanie a vzdelávanie v oblasti tradícií kováčskeho remesla a iných tradičných príbuzných remesiel, najmä v obci Dunajská Lužná.

Občianske združenie Chartikano sa snaží::

- obnoviť, posilňovať a podporovať hodnoty kultúrneho dedičstva Rómov prostredníctvom všetkých známych médií a prostriedkov, a tak uchovať svedectvo o ich ašpiráciách, potriebách a okolnostiach ich života,

- podporovať rozvoj kultúry Rómov na Slovensku a v iných krajinách, rómskych umelcov a umelkyne a kultúrnych operátorov pôsobiacich v oblasti rómskej kultúry,

-  vytvárať nové pracovné príležitosti najmä pre mladých ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, pomáhať ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít získať nové pracovné zručnosti,

- podporovať sociálne inovácie a inovácie v podnikaní a podporovať sociálne podnikanie na Slovensku a v Európe,

- poskytnúť ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít možnosť získavania pozitívnych a praktických skúseností z rôznych oblastí, ktoré im môžu pomôcť pri zabezpečovaní životných potrieb seba a svojej rodiny.

Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov občianske združenie Chartikano aktívne realizuje a podporuje kultúrne aktivity Rómov, podporuje rómskych umelcov a umelkyne prostredníctvom medzinárodných stáží, podporuje kultúrne a umelecké festivaly a rôzne iné aktivity. Realizuje pravidelné výchovno – vzdelávacie aktivity a školenia podľa aktuálnych potrieb a očakávaní cieľovej skupiny. Organizuje medzinárodnú spoluprácu a medzinárodné výmeny, medzinárodné stáže. Podporuje a pomáha pri vytváraní spolupráce medzi podnikateľským prostredím, vzdelávacími inštitúciami, mládežníckými organizáciami, mládežou a samosprávou. Spolupracuje s inými organizáciami a inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Cieľom občianske združenia taktiež spojiť svoje sily a tým splniť odkaz svojich predkov a to zachovať tradičné rómske remesle „kováčstvo“ pre ďalšie generácie. Aj z toho dôvodu občianske združenie Chartikano úzko spolupracuje s Kováčskym spoločenstvom  v Českej republike a Kováčskym cechom Maďarska. V roku 2014 občianske združenie Chartikano realizovalo už 11. ročník Európskeho Rómskeho kováčskeho sympózia.